Oferta pracy na stanowisko Zastępca Głównego Księgowego z dnia 2021-06-01

Numer konkursu 1/2021
Departament Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
Data 2021-06-01
Termin składania ofert 2021-06-10
Stanowisko Zastępca Głównego Księgowego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie


  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Zastępcy Głównego Księgowego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie 

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. W. Witosa 4, 18-500 Kolno.

Nazwa stanowiska urzędniczego:

Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko – zastępcy Głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko zastępcy głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) następujące niezbędne wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków zastępcy głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków dotyczących wykształcenia:
 6. wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, rachunkowość) lub podyplomowe ekonomiczne i 3 lata stażu pracy,
 7. mile widziane doświadczenie na stanowisku zastępcy głównego księgowego lub podobnym w księgowości jednostek budżetowych,
 8. ma nieposzlakowaną opinię,
 9. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 10. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 11. posiada biegłą znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office, programy finansowo - księgowe , Płace).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad  finansowania zadań w pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, stypendiów i innych wynikających z realizowanych na bieżąco ustaw,
 • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,
 • znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych w związku z  realizację różnych programów i projektów,
 • umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz finansowych, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programach księgowych, sprawozdawczych i bankowości elektronicznej,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej i dyscypliny finansów publicznych,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • wysoka kultura osobista i odporność na stres,
 • odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • dyspozycyjność,
 • dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. bieżące wsparcie głównego księgowego w sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych, statystycznych, sprawozdań dla GUS,
 3. bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu rozliczeń z ZUS i US,
 4. bieżące wsparcie głównego księgowego w przygotowaniu i składaniu deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. bieżące wsparcie głównego księgowego w przeprowadzaniu zgodnie z przepisami inwentaryzacji jednostki,
 6. bieżące wsparcie głównego księgowego w opracowaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 7. bieżące wsparcie głównego księgowego w opracowaniu planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
 9. bieżące wsparcie głównego księgowego w dokonywaniu wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 10. bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
 11. bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,
 12. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 13. przestrzeganie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
 14. bieżące wsparcie głównego księgowego w sporządzaniu naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 15. bieżące wsparcie głównego księgowego w rozliczaniu środków finansowych pozyskanych z dotacji, programów, projektów lub konkursów,
 16. bieżące wsparcie głównego księgowego w rozliczaniu zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 17. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 18. bieżące wsparcie głównego księgowego w odpowiedzialności za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
 19. bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności na ww. stanowisku,
 20. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika MOPS należących do kompetencji na ww. stanowisku,
 21. współpraca ze Skarbnikiem Miasta Kolno.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat,
 2. praca w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie; tj. od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku,
 3. praca ma charakter administracyjno-biurowy,
 4. praca w zespole,
 5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie,
 6. wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym,
 7. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie również przy sztucznym oświetleniu,
 8. przewidywany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2021 r.

wymagająca :

 1. wymuszonej pozycji ciała,
 2. szczególnej koncentracji,
 3. obsługi komputera i programów komputerowych,
 4. obsługi innych urządzeń biurowych,
 5. częstego kontaktu z zespołem.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym - zastępcy głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

VII Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 5. pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. pisemne oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. pisemne oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 9. pisemne oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 10. pisemne oświadczenie o treści:,, Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych”,
 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
 13. dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze - zastępcy głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781)i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty wymienione w pkt 1, 2, 3 oraz wszystkie pisemne oświadczenia składający aplikację opatruje własnoręcznym podpisem. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisem aplikującego, wg. formuły ,,za zgodność z oryginałem” – data i podpis aplikującego.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. W. Witosa 4  z dopiskiem Nabór na stanowisko – Zastępcy Głównego Księgowego ” w terminie do  10 czerwca 2021 r.  do  godz. 15:30.

Oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu lub wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA : Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które w poprzednich miejscach pracy zostały odwołane ze stanowiska lub stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dyscyplinarnych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru (za okazaniem dowodu tożsamości) w pokoju nr 10 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. W. Witosa 4.

Dostarczając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

IX Dodatkowe informacje :

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 86 278 28 49, 86 262-33-60, 729-912-163

Wszelkie informacje o naborze oraz wynikach naboru będą umieszczone za stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie http://bip.mops.um.kolno.wrotapodlasia.pl  i na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, W. Witosa 4.

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 4, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 28  49, adres email: mops@kolno.home.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.mops@kolno.home.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
   • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
   • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
  2. udzielonej zgody w określonym celu zgodnie z art. 7 RODO,
  3. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 3. Cel przetwarzania:
  1. nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych – informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji i obowiązku archiwizacyjnego (5 lat).
 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania danych (art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku gdy:
   • dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
   • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Przy czym podanie danych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub braku możliwości zawarcia umowy.
 10. Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.

Metryka strony

Udostępniający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kowalewska- Kuklińska

Data wytworzenia: 2021-06-01

Wprowadzający: Piotr Gabryś

Modyfikujący: Piotr Gabryś

Data modyfikacji: 2021-06-22

Opublikował: Piotr Gabryś

Data publikacji: 2021-06-01

Rejestr zmian